- Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται ,τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος ,που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

- Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται κατά την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου, αναπληρώνεται νομίμως από το νόμιμο αναπληρωτή του Αντιδήμαρχο κ.Μαυρογιάννη Αθανάσιο.

- Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν εισηγήσεις βεβαιώσεις πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από τον Δήμαρχο.