Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Αρμοδιότητες:

  1. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασία, του Τμήματος Επέκτασης και Συντήρησης Πρασίνου. Του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας, του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων και λοιπόν Υποδομών του Δήμου, του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων και λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
  2. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική των Υπαλλήλων της ανωτέρω Διεύθυνσης και Τμημάτων,
  3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που του ανατέθηκαν, ως ανωτέρω.
  4. Την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στις Διευθύνσεις που του ανατίθενται και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές.
  5. Τη  θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  6. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική των υπαλλήλων της ανωτέρω Διεύθυνσης και τμημάτων,
  7. Την  τέλεση πολιτικών γάμων.