Οικονομικά

Alt

Μέτρα για την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν προσωρινά τη λειτουργία τους, αποφασίζει ο Δήμος Ελευσίνας 

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 68/20.03.2020, όσες επιχειρήσεις με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στην ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ. οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ 915/Β/17-3-2020), για τις οποίες αποφασίστηκε η διακοπή ή ο προσωρινός περιορισμός λειτουργίας τους, θα απαλλαγούν από την καταβολή των δημοτικών τελών και του δημοτικού φόρου για όσο διάστημα θα ισχύει η απαγόρευση.

διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : κ. Κουκουναράκης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Διόρθωση Τετραγωνικών ακινήτων χωρίς την επιβολή κυρώσεων και αναδρομικών χρεώσεων

 

Αγαπητοί δημότες,

 

διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : κ. Κουκουναράκης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Διόρθωση Τετραγωνικών ακινήτων χωρίς την επιβολή κυρώσεων και αναδρομικών χρεώσεων

 

Αγαπητοί δημότες,

 

διαβάστε περισσότερα
Alt

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1414/2018 Απόφασης με θέμα: «Κατάρτιση,
τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)
της παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Γιά πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

διαβάστε περισσότερα
02 Jul 2019 10:26 AM