Ανακοίνωση - Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη για τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών έτους 2023

Alt

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας, έχοντας υπ’ όψη:
1.Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»
3.Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 118 του Π.Δ 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
4.Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθ. 355/2023 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών περί ανακήρυξης των συνδυασμών που θα συμμετέχουν στις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 του Δήμου Ελευσίνας.
6. Την υπ’ αριθ. 310/2023 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών περί ανακήρυξης των συνδυασμών που θα συμμετέχουν στις Περιφερειακές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 του Νομού Αττικής.
5.Την υπ’ αριθ. 8481/2022 ΦΕΚ 674/Β/15-02-2022 «Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών»

Καλεί τους εκπροσώπους των συνδυασμών των υποψηφίων που συμμετέχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές έτους 2023, σε κοινή σύσκεψη την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας που βρίσκεται στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, επί της συμβολής των οδών Xατζηδάκη 41 & Δήμητρος, της Δ.Ε. Ελευσίνας.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να προσκομίσουν πιστοποίηση ανακήρυξης της παράταξης από την αρμόδια δικαστική αρχή, καθώς και έγγραφη εξουσιοδότηση του συνδυασμού/ παράταξης.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η κατανομή κοινόχρηστου χώρου προβολής (Κεντρικά Εκλογικά Περίπτερα – Διαφημιστικά Μέσα), καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών, καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες, κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών έτους 2023»

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΑΡΓΥΡΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ