Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου - Ορισμός νέων Αντιδημάρχων-Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αρ. 1564/12819/2019 απόφασης Δημάρχου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. αρ.1642/17569/2020 απόφαση Δημάρχου