Ενημέρωση για τον αριθμό ενεργών κρουσμάτων

02 Μαρ 2021 10:26 AM

Μετά την τελευταία ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η πορεία των επιδημιολογικών δεικτών του Δήμου μας είναι -δυστυχώς- αυξητική, ενώ́ αυτό́ αφορά́ τον απόλυτο αριθμό́ των ενεργών κρουσμάτων, καθώς επίσης και τον αριθμό́ των νοσηλευόμενων ασθενών.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων σε μεσοδιάστημα μιας εβδομάδας, έχει αυξηθεί́ κατά́ περίπου 70%, καθώς πλέον καταγράφονται 50 ενεργά́ κρούσματα στον Δήμο μας, σε σύγκριση με τον αριθμό́ των 29 ενεργών κρουσμάτων της 22ας Φεβρουάριου, καθιστώντας σαφές πως λαμβάνει χώρα μια σαφής κλιμάκωση.

Ακόμη, η αναλογία των νοσηλευόμενων ασθενών παραμένει ιδιαιτέρως υψηλή́ για δεύτερη -κατά́ σειρά́- εβδομάδα (34% του συνόλου των ενεργών κρουσμάτων).

Ως προς τον απόλυτο αριθμό́ των νοσηλευόμενων ασθενών, παρατηρείται επίσης μια σαφής κλιμάκωση, αφού́ 17 συνδημότες μας παραμένουν νοσηλευόμενοι (στοιχεία ανάλογα της 28ης Δεκέμβριου), ενώ́ σημειώνεται πως ο αριθμός αυτός αποτελεί́ μέγιστο, λαμβάνοντας υπόψη όλη τη πορεία της επιδημίας στο επίπεδο του Δήμου μας μέχρι και σήμερα.

Θα θέλαμε να απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους συνδημότες μας για απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, αποφυγή́ περιττών συναθροίσεων και συμμετοχή στο πρόγραμμα των εμβολιασμών.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους νοσούντες συνδημότες μας.