ΚΑΒΟΥΡΑ - ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΣΤΕΛΛΑ

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Αρμοδιότητες:

  1. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων Διοικητικού, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής Κατάστασης, Ανθρωπίνου Δυναμικού.
  2. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Τμημάτων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Εσωτερικής Ανταπόκρισης.
  3. Την  υπογραφή μισθοδοτικών καταστάσεων για όλο το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο Ελευσίνας ανεξαρτήτως Διευθύνσεως,
  4. Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν τη μισθοδοσία κλπ. του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου καθώς και των χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν την πληρωμή έργων και προμηθειών,
  5. Την  υπογραφή αποφάσεων μεταδημοτεύσεως, εγγραφών, διορθώσεων, συμπληρώσεων δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων, στρατολογικών καταστάσεων, πολιτογραφήσεων, εγγράφων σχετικών με την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών στη χώρα μας, ως και την οργάνωση εκλογών,
  6. Την  υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική των υπαλλήλων των ανωτέρω Διευθύνσεων και τμημάτων.
  7. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που του ανατέθηκαν ανωτέρω,
  8. Την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στις Διευθύνσεις που του ανατίθενται ως και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές,
  9. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  10. Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευσίνας Μαγούλας για θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία τους

     xi. Την  τέλεση πολιτικών γάμων.