Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης Έργου "Κατασκευή Πεζοδρομίων ΔΕ Ελευσίνας 2020"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης Έργου "Κατασκευή Πεζοδρομίων ΔΕ Μαγούλας 2020"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου "Μελέτη Κατασκευής Νέου Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 386 περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Διενέργεια κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου " Αντικατάσταση πλαστικού τάπητα βοηθητικού γηπέδου στο Ο.Τ. 258 του Δήμου Ελευσίνας"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Διενέργεια κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου "Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας 2019"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου "Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας"

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης-Διενέργεια Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου « Επισκευή,

 Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων  και λοιπές δράσεις στο Δήμο Ελευσίνας».