Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 

Αρμοδιότητες:

α) Κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
1. Τη γενική ευθύνη λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Μαγούλας, 
2. Την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Μαγούλας, 
3. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική κ.λ.π των υπαλλήλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Μαγούλας, 
4.Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μαγούλας, 

β) Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες : 
1. Την τέλεση πολιτικών γάμων, 
2.Την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στις Διευθύνσεις που του ανατίθενται ως και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές, 
3.Την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.