ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανοικτή, προφορική και μειοδοτική Δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί σε δύο (2) στάδια (φάσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό την Υλοποίηση Συνεδριακών ή μικτών Εκδηλώσεων του Δήμου Ελευσίνας

Ημ/νία Δημοσίευσης: Πέμπτη, Δεκέμβριος 2, 2021
Σχετικά Αρχεία: Package icon Misthosi Akinitou.zip