ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Alt
21 Οκτ 2019 10:12 AM

 

«Πρόσκληση στην 32η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  ΓΕΝΙΚΑ

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουκουναράκης Παύλος

2. Έγκριση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, για υφιστάμενη επιχείρηση μαζικής εστίασης (Καφετέρια) ιδιοκτησίας Γεωργίου Θεοδωρίδη. (εισηγητής κ. Μεϊμαράκης)

ΝΟΜΙΚΑ – Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιωτούλιας

3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για την σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος της Οικονομικής Διεύθυνσης του Δήμου Ελευσίνας (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

4. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ευαγγελίας Ζωγράφου – Μπάρδη αναφορικά με το χειρισμό των ΠΡ1331/11-4-2016 και ΠΡ3594/15-7-2016 προσφυγών, τις οποίες άσκησαν αντίστοιχα ο Διονύσιος Λιόλιος και η εταιρεία με την επωνυμία «Διονύσιος Λιόλιος & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

5. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με το χειρισμό της ΑΝΚ3627/15-7-2016 ανακοπής ΚΕΔΕ την οποία άσκησε η Ελένη Φισφή κατά του Δήμου Ελευσίνας (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

6. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη αναφορικά με το χειρισμό της ΠΡ541/23-1-2017 την οποία άσκησε η Βασιλική Αληγιάννη κατά του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2017». (εισηγητής κ. Σακόβ)

Π.Π.Ε. 2021 – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λιάσκος Δημήτριος

8. Αποδοχή παραιτήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021». (εισηγητής κ. Λιάσκος) 

9. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021». (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

10. Τροποποίηση της αριθμ. 3982/2017 συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά το καταστατικό της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021». (εισηγητής κ. Λιάσκος)

11. Εκλογή - Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021».(εισηγητής κ. Λιάσκος)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ