Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζυμάλης Ιωάννης 

Αρμοδιότητες:

 i. Της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας και των Τμημάτων αυτής ΄ήτοι, του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και του Τμήματος Αστυνόμευσης, όπως αυτές προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2532/τ. Β΄/07-11- 2011) και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ2998/τΒ/1-09-2017, ΦΕΚ5243/τΒ/29-06-2023) όπως ισχύουν.

ii. Στον ανωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο, αναθέτουμε την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας του – πλην χρηματικών ενταλμάτων.