Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Αρμοδιότητες:

 i. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και την επίβλεψη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και όλων των Τμημάτων που ανήκουν σε αυτή, ήτοι του Λογιστηρίου, των  Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας, της Ταμειακής Υπηρεσίας, των Δημοπρασιών Δημοσίων Συμβάσεων, των Προμηθειών – Αποθηκών και της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

ii. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και την επίβλεψη του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

iii. Την υπογραφή βεβαιωτικών καταλόγων των πάσης φύσεως εσόδων.

iv. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις ανωτέρω δημοτικές υπηρεσίες, η ευθύνη των οποίων του ανατίθεται.  

v. Την παρακολούθηση για την εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών ευθύνης του, αποφάσεων που εκδίδονται από τα συλλογικά όργανα του Δήμου, ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται, προς έγκριση από τα αυτά

vi. Την παρακολούθηση και υπογραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων που αφορούν στην προαναφερθείσα Διεύθυνση και το Αυτοτελές Τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές.

vii. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αρμοδιότητας του.  

viii. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.