Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες :

i. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και την επίβλεψη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
όλων των Τμημάτων που ανήκουν σε αυτή, ήτοι του Λογιστηρίου, των Δημοτικών Προσόδων
και Περιουσίας, της Ταμειακής Υπηρεσίας, των Προμηθειών – Αποθηκών και της Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης.
ii. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις ανωτέρω δημοτικές υπηρεσίες, η ευθύνη των οποίων του ανατίθεται.
iii. Την παρακολούθηση και υπογραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων που
αφορούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις καθώς και την υπογραφή εγγράφων που
απευθύνονται σε αρχές.
iv. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης
και των Τμημάτων αρμοδιότητας του.
v. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και
φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων
εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
vi. Την τέλεση πολιτικών γάμων.