Αντιδήμαρχος (με αντιμισθία)

Στον κ. Δημήτριο Τσάτση μεταβιβάζονται: 

1. Η γενική εποπτεία, έλεγχος και επίβλεψη :

  • Της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας, των τμημάτων αυτής και των αντιστοίχων γραφείων
  • Του Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

2. Η γενική εποπτεία αρμοδιότητας θεμάτων διαφάνειας του Δήμου Ελευσίνας.

3. Η γενική εποπτεία αρμοδιότητας θεμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Ελευσίνας.

4. Η συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευσίνας και Μαγούλας για θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία τους.

5. Η υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική κ.λ.π. των υπαλλήλων των ανωτέρω Διευθύνσεων και τμημάτων με σχέση εργασίας Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

6. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που του ανατέθηκαν ανωτέρω,

7. Η υπογραφή βεβαιωτικών καταλόγων των πάσης φύσεως εσόδων.

8. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

9. Η υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στις Διευθύνσεις που του ανατίθενται ως και η υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές.

10. Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται ,τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Τσάτσης Δημήτριος,που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται κατά την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου, αναπληρώνεται νομίμως από το νόμιμο αναπληρωτή του Αντιδήμαρχο κ.Τσάτση Δημήτριο.