ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

 

Αρμοδιότητες:

 1. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και την  επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και όλων των Τμημάτων που ανήκουν σε αυτήν ήτοι, των Μελετών, των Έργων Αυτεπιστασίας, των Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών.
 2. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και την επίβλεψη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και όλων των  Τμημάτων αυτής, ήτοι της Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Εφαρμογών, της Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και του Ελέγχου Κατασκευών.
 3. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και την επίβλεψη του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 4. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και την  επίβλεψη θεμάτων διαφάνειας του Δήμου Ελευσίνας.
 5. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και την επίβλεψη θεμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Ελευσίνας.
 6. Την παρακολούθηση για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται, προς έγκριση από τα ως άνω συλλογικά όργανα του Δήμου. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις ανωτέρω Δημοτικές Υπηρεσίες, η ευθύνη των οποίων του ανατίθεται. 
 7. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή (μισθολογική, άσκηση καθηκόντων κ.λ.π.) των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αρμοδιότητας του.
 8. Την παρακολούθηση και υπογραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων που αφορούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις καθώς και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε αρχές.
 9. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 10. Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευσίνας Μαγούλας για θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία τους.
 11. Την  τέλεση πολιτικών γάμων.