ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

Αρμοδιότητες:

 1. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων Μελετών, Έργων Αυτεπιστασίας, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών.
 2. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και την επίβλεψη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και των Τμημάτων Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Εφαρμογών, Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών.
 3. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και την επίβλεψη του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 4. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη θεμάτων αρμοδιότητας διαφάνειας του Δήμου Ελευσίνας,
 5. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και την επίβλεψη θεμάτων αρμοδιότητας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Ελευσίνας,
 6. Την παρακολούθηση εκτέλεσης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων υποβολής των παραπάνω αποφάσεων,
 7. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που του ανατέθηκαν ανωτέρω.
 8. Την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στις Διευθύνσεις που του ανατίθενται και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές.
 9. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική των Υπαλλήλων της ανωτέρω Διεύθυνσης και Τμημάτων,
 10. Τη  θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 11. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική των υπαλλήλων της ανωτέρω Διεύθυνσης και τμημάτων,
 12. Την  τέλεση πολιτικών γάμων.