ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

Αρμοδιότητες:
1. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη : 
α) Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας και των τμημάτων , 
β) Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ελευσίνας και των τμημάτων , 
γ)Του Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, 
2. Τη γενική εποπτεία αρμοδιότητας θεμάτων διαφάνειας του Δήμου Ελευσίνας, 
3.Τη γενική εποπτεία αρμοδιότητας θεμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου Ελευσίνας, 
4.Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε μεταβολή μισθολογική κ.λ.π. των υπαλλήλων των ανωτέρω Διευθύνσεων, 
5. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που του ανατέθηκαν ανωτέρω, 
6. Την τέλεση πολιτικών γάμων, 
7.Την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στις Διευθύνσεις που του ανατίθενται και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές, 
8.Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
9.Την παρακολούθηση εκτέλεσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων υποβολής των παραπάνω αποφάσεων.