Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας 

Αρμοδιότητες:

1. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο  και επίβλεψη :
    Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας και των τμημάτων ,
2. Την τέλεση πολιτικών γάμων,
3. Την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στις Διευθύνσεις που του ανατίθενται ως και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές,
4. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευσίνας Μαγούλας για θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία τους