Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας

Αρμοδιότητες:

 i. Τη γενική εποπτεία, τον έλεγχο και επίβλεψη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Εφαρμογών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

ii. Την παρακολούθηση για την εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών  ευθύνης του, αποφάσεων που εκδίδονται από τα συλλογικά όργανα του Δήμου, ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται, προς έγκριση από τα αυτά

iii. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών ως και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή (μισθολογική, άσκηση καθηκόντων κ.λ.π.)των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αρμοδιότητας του.

iv. Την παρακολούθηση και υπογραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων που αφορούν στις προαναφερθείσες Διευθύνσεις καθώς και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές.

v. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις  ανωτέρω δημοτικές υπηρεσίες, η ευθύνη των οποίων της ανατίθεται.

 vi. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αρμοδιότητας της.  

vii. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.