ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς τους εκπροσώπους μεταναστών / προσφύγων της πόλης   

                 
 
   Σας γνωρίζουμε ότι ,σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 3852/10  όπως αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 79 του Ν. 4555/18, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας  με απόφασή του συγκροτεί Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελείται από έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο  εκ των οποίων έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων .
   Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων είναι  η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή κλπ.
    Προκειμένου να συγκροτηθεί το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων καλούνται  οι εκπρόσωποι μεταναστών / προσφύγων της πόλης μας όπως  προτείνουν τον εκπρόσωπό τους, το συντομότερο δυνατόν και μέχρι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019.  Οι προτάσεις θα υποβληθούν με σχετικό έγγραφο προς το Δημοτικό Συμβούλιο  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι θα πρέπει να είναι από αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων .