ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο ΘΕΣΜΟΣ

Μάθετε για τον θεσμό

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ενημερωθείτε για τις προτάσεις του συμπαραστάτη

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ενημερωθείτε για τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις του συμπαραστάτη

Ο ΘΕΣΜΟΣ

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά πανελληνίως με το αρ. 77 του ν. 3852/2010, τροποποιήθηκε από το ν.  3966/2011 και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 7 του ν. 4623/2019. Ο Συμπαραστάτης είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής, ο οποίος δέχεται αιτήσεις - καταγγελίες των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων που αφορούν τις διαφορές τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, τα νομικά του πρόσωπα και τις επιχειρήσεις αυτού και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Επίσης, μπορεί να υποβάλλει ειδικές προτάσεις για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης.

Στην αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι “..τα πολυσυζητημένα προβλήματα κακοδιοίκησης στους δήμους, τα παράπονα αρκετών πολιτών για μεροληψία και επιλεκτική πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων των δημοτικών αρχών, αλλά και η υπερφόρτωση του Δημάρχου από αιτήματα και παράπονα μεμονωμένων πολιτών και ομάδων, καθιστούν αναγκαία την καθιέρωση ενός νέου θεσμού διαμεσολάβησης μεταξύ διοικούμενων και δημοτικών αρχών και υπηρεσιών. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης θα έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του Δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του Δήμου από την ασφυκτική και συχνά, παραλυτική, συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών..”.

Είχα την τιμή να τύχω της αποδοχής της συντριπτικής πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας και να εκλεγώ Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 5/12/2019.

Ο στόχος ο δικός μου αλλά και όλων εκείνων που με εμπιστεύθηκαν δεν είναι η επιβάρυνση του Δήμου με μια περιττή πολυτέλεια και πρόσθετα έξοδα, αλλά αντιθέτως η ανάδειξη του θεσμού ως ένα χρήσιμο και απαραίτητο στοιχείο, που αρμόζει και πρέπει να υπάρχει σε έναν σύγχρονο Ευρωπαϊκό Δήμο.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη κινείται έξω από τη λογική της άσκησης της πολιτικής και της εξουσίας και επίσης έξω από τη λογική της εργασίας του δημοσίου υπαλλήλου. Ως εκ τούτου λειτουργεί διαφορετικά, συμβουλεύοντας τα δύο μέρη και υποδεικνύοντας πρακτικούς τρόπους για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους. Δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει δεσμευτικά το αποτέλεσμα της κρίσης του, συνδιαλέγεται και συνεργάζεται με τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις και τις Αρμόδιες Υπηρεσίες και αναζητά τον καταλληλότερο τρόπο για τη γεφύρωση της διάστασης. Από τη διαμεσολάβηση μπορεί να προκύψει ότι ο δημότης ή η επιχείρηση δεν έχει δίκιο ως προς την καταγγελία του ή να προκύψει επίσης, ότι η αρμόδια υπηρεσία έσφαλλε στην έκδοση μίας πράξης. Θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις,  τους φορείς (αιρετούς και υπηρεσιακούς), ερωτήσεις σε άλλες εκτός Δήμου υπηρεσίες, αναζήτηση σε αρχεία, ενημέρωση δημοτικών συμβούλων ώσπου να εξαχθεί ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και δεν ακυρώνει τα όργανα που ασκούν τη διοίκηση του Δήμου, τα οποία σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων, ατομικών και κανονιστικών. Απλά οι θιγόμενοι πολίτες ή οι επιχειρήσεις έχουν πια μία εναλλακτική λύση για τη δευθέτηση της προσωπικής τους διαφοράς με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ελπίζω, λοιπόν, ότι με τη βοήθεια των πολιτών και των επιχειρήσεων και τη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας, θα βάλουμε όλοι ένα λιθαράκι στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην καταπολέμηση των φαινομένων κακοδιοίκησης και στην ενίσχυση της κουλτούρας της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.

Με εκτίμηση

Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Γεωργία Β. Ρούσσου

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με το οποίο θεσπίστηκε και εξειδικεύτηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την με αριθμ. 1/2020 εγκύκλιο (ΑΠ 166/7.1.2020) στην οποία παρουσιάζονται βασικά ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη και εν γένει τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού.

Μεταξύ άλλων η άνω εγκύκλιος αναφέρει:

 Α. Διαμεσολάβηση - Διερεύνηση καταγγελιών

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 3852/2010, ο Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων, διά των οποίων του γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη αποτελεί η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθεί το καταγγελθέν πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό, την ίδια στιγμή, εγκαθιδρύεται μία μορφή μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος έχει ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου.

Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με το γράμμα της διάταξης του άρθρου 77 παρ. 3 του ν.3852/2010, δικαίωμα υποβολής αναφοράς στον Συμπαραστάτη αναγνωρίζεται μόνο στο πρόσωπο του/της άμεσα θιγόμενου πολίτη - επιχείρησης. Συνεπώς, η ύπαρξη άμεσου έννομου συμφέροντος αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της υποβαλλόμενης καταγγελίας, ενώ πρέπει να χαρακτηρίζονται, άνευ ετέρου, απαράδεκτες και να τίθενται στο αρχείο οι καταγγελίες που υποβάλλονται για υποθέσεις τρίτων. Σημειώνεται ειδικά ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης διερεύνησης ατομικών υποθέσεων πολιτών. Αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιον του υποθέσεις, είτε εγγράφως, με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και των νομικών του προσώπων, είτε προφορικά, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις πλήρως τον/την ενδιαφερόμενο/η πολίτη ή επιχείρηση ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη. Η ενημέρωση πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνει χώρα, εγγράφως ή προφορικά, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αναφοράς - καταγγελίας.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η υποβολή καταγγελίας ενώπιον του Συμπαραστάτη, δεν διακόπτει προθεσμίες για την κίνηση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών, όπως, ιδίως την δεκαπενθήμερη προθεσμία για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον της χωρικά αρμόδιας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, κατά των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Επίσης, όπως ορίζει το άρθρο 77 παρ. 4 του ν. 3852/2010, η υποβολή της καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, ιδίως του Επόπτη ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο άσκησης της διαμεσολαβητικής αρμοδιότητάς του και προκειμένου να διαπιστώσει την ουσιαστική βασιμότητα των καταγγελλομένων και εν συνεχεία να διευθετήσει το καταγγελθέν περιστατικό κακοδιοίκησης, ο Συμπαραστάτης δύναται να αιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή των νομικών του προσώπων, κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο που αφορά την καταγγελλόμενη υπόθεση, υπό τη ρητή επιφύλαξη του πδ. 28/2015 για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση και με σκοπό την ουσιαστική εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων, οι καταγγελλόμενες υπηρεσίες οφείλουν να αποκρίνονται και να απαντούν τεκμηριωμένα στην αλληλογραφία του Συμπαραστάτη, αναφέροντας, ιδίως, τις απόψεις και τις ενέργειές τους, όσον αφορά το καταγγελθέν περιστατικό. Σε περίπτωση που οι ενέργειες ή η απάντηση της καταγγελόμενης υπηρεσίας κριθούν ικανοποιητικές, ο Συμπαραστάτης περατώνει την υπόθεση. Σε διαφορετική, όμως, περίπτωση, όταν η καταγγελλόμενη υπηρεσία δεν παρέχει επαρκείς απαντήσεις ή δεν συμπράττει προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης δίκαιου αιτήματος διοικουμένου, ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις στην υπηρεσία για την αποτροπή επανάληψης αντίστοιχων φαινομένων κακοδιοίκησης.

Β. Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 § 5 του ν. 3852/2010, βασική υποχρέωση του Συμπαραστάτη συνιστά η σύνταξη και δημοσίευση ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων. Η ανωτέρω πρακτική αποτελεί κοινό τόπο των θεσμών ενδιάμεσου ελέγχου της κακοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξυπηρετώντας την ανάγκη δημοσιότητας και επικοινωνίας της δράσης των διαμεσολαβητών, καθώς και την ανάγκη επίτευξης διαφάνειας στη δράση τους.

Σημειώνεται ότι, οι διατάξεις του ν. 3852/2010 δεν ορίζουν το ελάχιστο περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης, επομένως η διαμόρφωσή του εναπόκειται στην ευχέρεια του Συμπαραστάτη. Σε κάθε περίπτωση, ο Συμπαραστάτης οφείλει να μεριμνήσει ώστε η ετήσια έκθεσή του να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, ενώ, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσής του, οφείλει να την παρουσιάσει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κυρωτ. ν. 3463/2006).

Γ. Υποβολή ειδικών προτάσεων

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 77 § 5 εδ. γ’ επ. του ν. 3852/2010, ο Συμπαραστάτης δύναται να καταθέτει ειδικές προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης. Οι ειδικές προτάσεις αποσκοπούν, κατά κανόνα, στη βελτίωση των σχέσεων της δημοτικής διοίκησης με τους διοικουμένους, ενώ εκδίδονται επ’ ευκαιρία σημαντικών φαινομένων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον Συμπαραστάτη, συνήθως μέσω των αναφορών που υποβάλλονται αλλά και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Επισημαίνεται ότι οι ειδικές προτάσεις, είτε προσαρτώνται στο σώμα της ετήσιας έκθεσης των Συμπαραστατών, είτε εκδίδονται αυτοτελώς μέσω δημοσίευσης ειδικού εγγράφου που φέρει τον τίτλο «Ειδική Πρόταση». Ιδίως στην δεύτερη περίπτωση o Συμπαραστάτης υποχρεούται να υποβάλλει την Ειδική Πρόταση στον οικείο Δήμαρχο και να την κοινοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο γενικό γραμματέα του Δήμου.

Επίσης, υποχρεωτική είναι η δημοσίευση των ειδικών προτάσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, με μέριμνα των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η κύρια αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι η παραλαβή και η εξέταση καταγγελιών για προβλήματα κακοδιοίκησης που προκαλούν οι υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί η διαμεσολαβητική επίλυσή τους. Οι καταγγελίες στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να υποβληθούν με τη φυσική παρουσία του θιγόμενου πολίτη και σύντομα θα υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Φυσική υποβολή

Υποβολή έγγραφης καταγγελίας με εμφάνιση του θιγόμενου στο Γραφείο του Συμπαραστάτη ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ελευσίνας και τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Την καταγγελία μπορεί να υποβάλλει και νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του θιγόμενου.

Ώρες: 9.00-13.00

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ.PDF

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ.DOC

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εκτός από την εξέταση καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει και την αρμοδιότητα να διατυπώνει στην δημοτική αρχή προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης.

Σε αυτό το μέρος του διαδικτυακού τόπου μπορείτε να δείτε τις Ειδικές Προτάσεις που υποβάλλει ο Συμπαραστάτης στις Δημοτικές Αρχές.

Εκπροσώπηση

Αδέσποτα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Βασική υποχρέωση του Συμπαραστάτη συνιστά η σύνταξη και δημοσίευση ετήσιας απολογιστικής έκθεσης, η οποία θα πρέπει να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, ενώ, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσής του, οφείλει να την παρουσιάσει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής.

Σε αυτό το μέρος του διαδικτυακού τόπου μπορείτε να δείτε τις Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις.

Ετήσια Έκθεση 2020