ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αντιδήμαρχος Δημοτικού Ιατρείου, Πάρκου κυκλοφοριακής Αγωγής και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων - ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ

Αρμοδιότητες: 

i. Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη των υπηρεσιών που είναι αρμόδια για τους τομείς Δημοτικού Ιατρείου, Πάρκου κυκλοφοριακής Αγωγής και των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων – ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ-

 ii. Την παρακολούθηση για την εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών ευθύνης του, αποφάσεων που εκδίδονται από τα συλλογικά όργανα του Δήμου, ως και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών που υποβάλλονται, προς έγκριση από τα αυτά.

iii. Την υπογραφή κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών των Υπαλλήλων των  ανωτέρω υπηρεσιών, η αρμοδιότητα των οποίων του ανατίθεται.  

iv. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που του ανατίθενται, ως ανωτέρω.

v. Την παρακολούθηση και υπογραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων των ανωτέρω υπηρεσιών και την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται σε ισότιμες αρχές.

vi. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.