ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου

«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στο Δήμο Ελευσίνας»

Κύριος του Έργου

Δήμος Ελευσίνας  

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) υποέργων, αναλυτικά:

-Υποέργο 1: Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος, Ταχύς Οπτικός Έλεγχος (Τ.Ο.Ε.) Κτιριακών Υποδομών του Δήμου Ελευσίνας βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), που αποσκοπεί στην εκτίμηση και ενίσχυση, όπου απαιτείται, του επιπέδου ασφάλειας σε 37 σχολικά συγκροτήματα - 45 σχολικές υποδομές - 127 σχολικά κτίρια του Δήμου Ελευσίνας. Βαθμονόμηση και αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τον Τ.Ο.Ε. και επιλογή εκείνης της ομάδας επισφαλών υποδομών για τις οποίες απαιτείται οπωσδήποτε περαιτέρω έλεγχος.

- Υποέργο 2: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης για την καλλιέργεια αντισεισμικής συνείδησης και προστασία από σεισμούς στον Δήμο Ελευσίνας, που περιλαμβάνει Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης για την καλλιέργεια αντισεισμικής συνείδησης και προστασία από σεισμούς στον Δήμο Ελευσίνας, και για την εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς από τον πληθυσμό.