Πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07 και με την ειδική πρόβλεψη της παραγράφου 1β της ίδιας διάταξης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 1Κ/2024)

 

Πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, απόφοιτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07 και με την ειδική πρόβλεψη της παραγράφου 1β της ίδιας διάταξης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΠΑΚΠΠΑ - Πίνακες με τα αποτελέσματα της με αριθμ. πρωτ. 3762/08.09.2023 Ανακοίνωσης (ΑΔΑ:6ΠΣ0ΟΚΟΖ-9Γ0) του Νομικού Προσώπου, που αφορούν την πρόσληψη συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

ΠΑΚΠΠΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης, με ωριαία αποζημίωση, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ 524/80 (ΦΕΚ 134/ Α/ 17-7-1980)

Η Προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι από 13-09-2023 έως 22-09-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 2023-2024

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
σχολικών μονάδων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, σχολικού έτους 2023-2024

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD

 

ΠΑΚΠΠΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101, ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101, ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102, ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102, ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103, ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103, ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023

 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 817/2023, "ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.  817/04.04.2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΠΑΚΠΠΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι από 06-03-2023 έως 15-03-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προθεσμία μέχρι 10/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2169/05-09-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης, με ωριαία αποζημίωση, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ 524/80 (ΦΕΚ 134/ Α/ 17-7-1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΥΤΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2169/5.9.2022, ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022-2023 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

https://wp.me/p9YwwZ-aXF

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης, με ωριαία αποζημίωση, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

ΑΡΧΕΙΑ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, σχολικού έτους 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, σχολικού έτους 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΡΧΕΙΑ ΣΟΧ1/2022

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ , ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2022 (ΑΔΑ:ΨΣΞΧΟΚΟΖ-ΔΓ9) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (4) ΑΤΟΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ,  (1) ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101) ΚΑΙ  (3) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102), ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ", ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2022, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» «Περίοδος 2021-2022» συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΡΧΕΙΑ ΣΟΧ 1/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 01/2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ-Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Ελευσίνας» της Πράξης «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Φαρμακείο Δήμου Ελευσίνας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001789

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοίνωση Ειδικών Τμημάτων Ρώσικης Γλώσσας για Δημόσιους Υπαλλήλους στο Ινστιτούτο Πουσκιν Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Πλήρωσης με Απόσπαση, θέσεων Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαική Επιτροπή Ανακοίνωση

Ανακοίνωση προκήρυξης προγράμματος ΝΕΡΤ στην Ευρωπαική Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοίας Ανακοίνωση

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ Ανακοίνωση

Πίνακες επιλογής εποχικού προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. μερικής απασχόλησης με αντίτιμο της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2021 του ΝΠΔΔ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2-2021

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2-2021

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ2-2021

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2-2021

 

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων - προσληπτέων υποψηφίων σχολικού έτους 2021-2022 σύμφωνα με την ΚΥΑ 55472/2021(ΦΕΚ 3352/Β/26-7-21)

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, σχολικού έτους 2021-2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

16.08.2021 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aνακοίνωση-προκήρυξη  ΣΟΧ2/2021 του  Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α., για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, (11) ατόμων, μερικής απασχόλησης, με αντίτιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2021

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ2/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ2/2021

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 του Δήμου Ελευσίνας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Πρόσληψη τεσσάρων (4) Υ.Ε. Εργατών – Φυλάκων Πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 02/07/2021 έως και 07/07/2021 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ελευσίνας, Δήμητρος &Χατζηδάκη , Τ.Κ. 19200.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Υ.Δ

ΥΔ ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑ

 

 

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  του Δήμου Ελευσίνας

Ο Δήμος Ελευσίνας με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ(8)μηνών, συνολικά τριάντα (30) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη  30/06/2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: έως και Παρασκευή  09/07/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2021

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

11/05/2021: Ανακοίνωση-προκήρυξη για την πρόσληψη  προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α, με Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ1/2021 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΣΟΧ)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 17-09-2020

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 7-12-2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η      Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής απειλής της δημόσιας υγείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ανακοινώνεται η υπ' αριθμ. πρωτ.19699/23-11-2020 Ανακοίνωση , και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριάντα εννέα (39) ατόμων, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων. 

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Τρίτη  24/11/2020 έως και Τετάρτη 25/11/2020 ώρα 23:59

 

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ  E-MAIL: grpros@elefsina.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  τετράμηνης  απασχόλησης συνολικά είκοσι (20) ΥΕ καθαριστριών για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Δήμου Ελευσίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΟΧ 3 2020 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ 524/80(ΦΕΚ 134/ Α/ 17-7-1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ2/2020

 

Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 52878/22-8-20 (ΦΕΚ 3485 Β/22-8-20) Ελευσίνα:18/09/2020 Αρ.Πρωτ:15229

 

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης με ωριαία αποζημίωση - αντίτιμο σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2020

 

Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με  την ΚΥΑ 52878/22-8-20 (ΦΕΚ 3485 Β/22-8-20)  Ελευσίνα:2/9/2020 ΑΠ:13894

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                              

 

 

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/08/2020
 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

COVID 19-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ:12853/12-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης απασχόλησης

Ανακοινώνεται η υπ' αριθμ. πρωτ.12853/12-08-2020 Ανακοίνωση  και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έντεκα (11) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων. 

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 έως και 14 Αυγούστου 2020

 

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAILgrpros@elefsina.gr

 

Ημερομηνία: Πέμπτη 13/08/2020 (Όλη την ημέρα) - Παρασκευή, 14/08/2020 (Όλη την ημέρα)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ. 5339/26-03-2020 ανακοίνωσης πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 ατόμων διάρκειας 4 μηνών.

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτώ(8) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων

Ανακοινώνεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 5339/26-03-2020 Ανακοίνωση, το παράρτημα και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτώ(8) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών διαφόρων ειδικοτήτων. Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 έως και Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

 

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAILgrpros@elefsina.gr

 

Ημερομηνία: Παρ 27/03/2020 (Όλη την ημέρα) - Δευ, 30/03/2020 (Όλη την ημέρα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΟΧ 8 ΑΙΤΗΣΗ

ΣΟΧ 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Πρόσληψη για την πλήρωση  μίας  (1) θέσης  Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ) ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ) ΣΟΧ 1/2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση  της Δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες     ΕΔΩ

 

 

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Δήμου Ελευσίνας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΣΟΧ 1/2020 Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Πρακτικά ανάρτησης Πινάκων προσληψης (3) ατόμων ΠΕ Γυμναστών
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Πρακτικά Ανάρτησης Πικάκων ΣΟΧ/2019 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής   
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Πρόσληψη για την πλήρωση  δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Πρόσληψη για την πλήρωση  τριών  (3) θέσεων Ειδικών Συμβούλων με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

ΣΟΧ 2019: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ (13) ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Προκήρυξη 2 θέσεων Διοικητικού & 1 θέσης Βιβλιοθηκονόμου
Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ προκηρύσσει την πλήρωση 2 θέσεων Διοικητικού και 1 θέσης Βιβλιοθηκονόμου: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 1 ΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

Σειρά κατάταξης 9 (εννέα) θέσεων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Προκήρυξη μονίμων θέσεων εργασίας για το Δήμο Ελευσίνας μέσω ΑΣΕΠ
Σαράντα τέσσερις (44) θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού αναμένεται να προσληφθούν για το Δήμο Ελευσίνας, όπως σημειώνεται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ και ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Συγκεκριμένα για το Δήμο μας προκηρύσσονται οι εξής θέσεις: 

 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων - Θέσεις 3
 • ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων - Θέσεις 5
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων - Θέσεις 3
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων - Θέσεις 1
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Θέσεις 10 
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρου) - Θέσεις 12
 • ΥΕ Οδοκαθαριστών - Θέσεις 10 

Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών πρέπει να συμπληρώσουν - υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.
Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 3Κ/2018, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»

Αποτελέσματα Προκήρυξης 3 (τριών) θέσεων ορισμένου χρόνου ΠΑΚΚΠΑ

Προκήρυξη 6 θέσεων (Μουσικών) ορισμένου χρόνου ΠΑΚΠΠΑ 2018
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(ΠΑΚΠΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του (με αντίτιμο) και συγκεκριμένα:

 • 2 Δ.Ε. Μουσικών κλασικής κιθάρας
 • 1 Δ.Ε. Μουσικό κλασικών κρουστών
 • 2 Δ.Ε. Μουσικών πιάνου 
 • 1 Δ.Ε. Μουσικού μπουζουκιού 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 8 μήνες 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  
Η αίτηση απευθύνεται στο «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίμωνος 11 & Παγκάλου  Ελευσίνα TK.19200 τηλ.  210-5565619 Βουκουβαλίδης Κλεάνθης)
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι δέκα ημερολογιακές  ημέρες ήτοι από 13-10-2018 έως 22-10-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

Αποτελέσματα προκήρυξης 6 θέσεων (Μουσικών)

Προκήρυξη 3 θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής 2018 - ΠΑΚΠΠΑ
Το «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΠΑΚΠΠΑ)» προκηρύσσει  την πλήρωση  θέσεων, με  σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωρομίσθια  αποζημίωση, για τα γενικά και ειδικά προγράμματα άθλησης για όλους με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την περίοδο 2018-2019:

 • 1. ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     Θέσεις δύο  (2).
 • 2. Π.Ε ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ Θέσεις μία(1).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.  
Τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι:
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.

Η αίτηση απευθύνεται στο Νομικό Πρόσωπο «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίμωνος 11 & Παγκάλου  Ελευσίνα TK.19200 τηλ.  210-5565619 Βουκουβαλίδης Κλεάνθης ) 
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι δέκα μέρες, από   5-12-2018 έως  14-12-2018.

Πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 3 θέσεων Φυσικής Αγωγής 2018 - ΠΑΚΠΠΑ
Πίνακας κατάταξης Γενικών Προγραμμάτων
Πίνακας κατάταξης Ειδικών Προγραμμάτων

Προκήρυξης σύμβασης έργου για 3 άτομα 2019 - ΠΑΚΠΠΑ
Το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΚΠΠΑ) 

Ανακοινώνει:

Την σύναψη μίσθωσης έργου συνολικά  τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την εκτέλεση του 
 Έργου «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού», από έσοδα προερχόμενα  αποκλειστικά από αντίτιμο, για το έτος 2019, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα  (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

 • 1 ΠΕ  ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ (ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ)  έως 12 μήνες 
 • 1 ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ  έως 12 μήνες 
 •  1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α με ειδικότητα μπαλέτο έως 12 μήνες  

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι δέκα ημερολογιακές  ημέρες, από 9-2-2019 έως 18-2-2019.

Αίτηση

Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης 3 θέσεων 2019 - ΠΑΚΠΠΑ