Πρόσληψη για την πλήρωση  τριών  (3) θέσεων Ειδικών Συμβούλων με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

ΣΟΧ 2019: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ (13) ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Προκήρυξη 2 θέσεων Διοικητικού & 1 θέσης Βιβλιοθηκονόμου
Το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ προκηρύσσει την πλήρωση 2 θέσεων Διοικητικού και 1 θέσης Βιβλιοθηκονόμου: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 1 ΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

Σειρά κατάταξης 9 (εννέα) θέσεων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Προκήρυξη μονίμων θέσεων εργασίας για το Δήμο Ελευσίνας μέσω ΑΣΕΠ
Σαράντα τέσσερις (44) θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού αναμένεται να προσληφθούν για το Δήμο Ελευσίνας, όπως σημειώνεται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ και ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Συγκεκριμένα για το Δήμο μας προκηρύσσονται οι εξής θέσεις: 

 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων - Θέσεις 3
 • ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων - Θέσεις 5
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων - Θέσεις 3
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων - Θέσεις 1
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - Θέσεις 10 
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρου) - Θέσεις 12
 • ΥΕ Οδοκαθαριστών - Θέσεις 10 

Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών πρέπει να συμπληρώσουν - υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.
Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 3Κ/2018, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»

Αποτελέσματα Προκήρυξης 3 (τριών) θέσεων ορισμένου χρόνου ΠΑΚΚΠΑ

Προκήρυξη 6 θέσεων (Μουσικών) ορισμένου χρόνου ΠΑΚΠΠΑ 2018
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(ΠΑΚΠΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του (με αντίτιμο) και συγκεκριμένα:

 • 2 Δ.Ε. Μουσικών κλασικής κιθάρας
 • 1 Δ.Ε. Μουσικό κλασικών κρουστών
 • 2 Δ.Ε. Μουσικών πιάνου 
 • 1 Δ.Ε. Μουσικού μπουζουκιού 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 8 μήνες 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  
Η αίτηση απευθύνεται στο «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίμωνος 11 & Παγκάλου  Ελευσίνα TK.19200 τηλ.  210-5565619 Βουκουβαλίδης Κλεάνθης)
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι δέκα ημερολογιακές  ημέρες ήτοι από 13-10-2018 έως 22-10-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

Αποτελέσματα προκήρυξης 6 θέσεων (Μουσικών)

Προκήρυξη 3 θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής 2018 - ΠΑΚΠΠΑ
Το «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΠΑΚΠΠΑ)» προκηρύσσει  την πλήρωση  θέσεων, με  σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωρομίσθια  αποζημίωση, για τα γενικά και ειδικά προγράμματα άθλησης για όλους με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την περίοδο 2018-2019:

 • 1. ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     Θέσεις δύο  (2).
 • 2. Π.Ε ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ Θέσεις μία(1).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.  
Τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι:
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.

Η αίτηση απευθύνεται στο Νομικό Πρόσωπο «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίμωνος 11 & Παγκάλου  Ελευσίνα TK.19200 τηλ.  210-5565619 Βουκουβαλίδης Κλεάνθης ) 
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι δέκα μέρες, από   5-12-2018 έως  14-12-2018.

Πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 3 θέσεων Φυσικής Αγωγής 2018 - ΠΑΚΠΠΑ
Πίνακας κατάταξης Γενικών Προγραμμάτων
Πίνακας κατάταξης Ειδικών Προγραμμάτων

Προκήρυξης σύμβασης έργου για 3 άτομα 2019 - ΠΑΚΠΠΑ
Το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΚΠΠΑ) 

Ανακοινώνει:

Την σύναψη μίσθωσης έργου συνολικά  τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την εκτέλεση του 
 Έργου «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού», από έσοδα προερχόμενα  αποκλειστικά από αντίτιμο, για το έτος 2019, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα  (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

 • 1 ΠΕ  ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ (ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ)  έως 12 μήνες 
 • 1 ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ  έως 12 μήνες 
 •  1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α με ειδικότητα μπαλέτο έως 12 μήνες  

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι δέκα ημερολογιακές  ημέρες, από 9-2-2019 έως 18-2-2019.

Αίτηση

Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης 3 θέσεων 2019 - ΠΑΚΠΠΑ