Καθαρισμοί οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2024

Alt
09 Απρ 2024 4:26 PM

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου (από 1 Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου 2024) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2023 (ΦΕΚ 2549/19-4-2023) Πυροσβεστική Διάταξη που καθορίζει τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, επί εκτάσεων που βρίσκονται σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, όπως επίσης και επί εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των περιγραφέντων αυτών χώρων μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους να προβαίνουν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, προς αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
α) Την υλοτομία και την απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δένδρων και κλαδιών, της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους
β) Το κλάδεμα της κόμης των δένδρων
γ) Την απομάκρυνση τυχόν άλλων καυστικών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων
δ) Την συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
Επίσης υποχρεούνται καθ’όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στη διατήρηση των χώρων αυτών καθαρών.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση του καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους και ενέργειες των αρμόδιων οργάνων του Δήμου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, επιβάλλεται στους
υπόχρεους, σύμφωνα με την περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006/τ.Α’ 114), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 266 του Ν.
5037/2023:
 Πρόστιμο πενήντα λεπτών (0,50 €) ανά τετραγωνικό μέτρο
 Καταλογισμός της δαπάνης καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνση των υλικών.

Ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί βασικό μέτρο για την εξάλειψη κινδύνου πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Για τους λόγους αυτούς και αναμένουμε τη συνεργασία σας προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:
2105541359 για την Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας
2132140410 για την Δημοτική Ενότητα Μαγούλας