Πρόσκληση στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Alt

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», καλείστε την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις εγκυκλίους 375/39167/2-6-2022 & 488/25-4-2023 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, προκειμένου να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

«Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής» για τα έτη 2021 – 2022 - 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
          ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ