Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής και αποστολή επιστολής προς τον Πρωθυπουργό

Alt
20 Δεκ 2020 8:42 PM

Αύριο πρωί θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή́ του Δήμου Ελευσίνας και σε συνεννόηση του Δημάρχου κ. Οικονόμου με τους Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, θα σταλεί επιστολή́ προς τον Πρωθυπουργό́, με την οπαία θα ζητήσουμε την εξέταση άρσης του lockdown, αφού́ τα σημερινά́ αποτελέσματα αδιαμφισβήτητα οδηγούν σε μια τέτοια κατάσταση.

Επίσης μετά από συζήτηση με τον Εμπορικό Σύλλογο και σε συνεννόηση με τους Επικεφαλής θα προταθούν δέσμη μέτρων στήριξης προς τους επαγγελματίες του Δήμου μας, οι οποίοι πλήττονται ανεπανόρθωτα από αυτή́ την απόφαση.

Θεωρούμε επιβεβλημένο και γι αυτό θα πράττουμε συνεχείς ελέγχους, τόσο μέσω ΕΟΔΥ, όσο και με τους Νοσηλευτές του Δήμου, προκειμένου να διαπιστώνουμε με κάθε τρόπο την τρέχουσα κατάσταση σε Ελευσίνα και Μαγουλα, έτσι ώστε να οδηγηθούμε άμεσα και ομαλά στην επόμενη μέρα από την κρίση.