ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Alt
18 Νοε 2019 1:38 PM

 

«Πρόσκληση στην 35η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΝΟΜΙΚΑ – Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιωτούλιας Ιωάννης

1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό τεσσάρων (4) αιτήσεων αναιρέσεως της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.» για υποθέσεις επιβολής δημοτικών φόρων και τελών. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)
2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της με Αριθμ. καταθ. Ε 2730/2019 αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας «Σπανόπουλος Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Α.Ε.» (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)
3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της υποθέσεως επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 30-6-2019. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)
4. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της υποθέσεως επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» για το χρονικό διάστημα από 1-7-2017 έως 31-12-2017. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)
5. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου για το χειρισμό της με ΓΑΚ 93352/2019 αγωγής του Αλέξιου Τσουτουρίδη κατά του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουρούνης Γεώργιος

6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)
7. Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)
8. Αποδοχή αιτήσεων αποδέσμευσης από την Επιτροπή Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου. (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)
9. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου. (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)
10. Λήψη απόφασης για παρατάσεις μισθώσεων ακινήτων που βρίσκονται εν ισχύ. (εισηγήτρια κα Αναπλιώτη)
11. Συγκρότηση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ελευσίνας. (εισηγητής κ. Ηλιόπουλος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής

12. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου ο.ε. 2019. (εισηγήτρια κα Γεωργουλέα)
13. Λήψη απόφασης για τον ορισμό συντελεστών επιβαλλόμενων τελών καθαριότητας & φωτισμού ο.λε. 2020. (εισηγητής κ. Μαυρογιάννης)
14. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ελευσίνας. (εισηγητής κ. Μαυρογιάννης)
15. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών & δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Νεκροταφείου για το ο.ε. 2020. (εισηγητής κ. Μαυρογιάννης)
16. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής τέλους καθαριότητας & φωτισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων έτους 2020. (εισηγητής κ. Μαυρογιάννης)

Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε - Πρόεδρος κ. Τατάκης Φώτιος - Παναγιώτης

17. Καθορισμός αποζημιώσεως Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Π.Π.Ε. 2021 – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λιάσκος Δημήτριος

18. Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης με διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021» (εισηγητής κ. Λιάσκο

ΓΕΝΙΚΑ

19. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος στους αρμόδιους φορείς σχετικά με τη μεταστέγαση και ενοποίηση των υπηρεσιών Ι.Κ.Α. – ΕΦΚΑ. (εισηγητής κ. Δήμαρχο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ