ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κατηγορία: Οικονομικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : κ. Κουκουναράκης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Διόρθωση Τετραγωνικών ακινήτων χωρίς την επιβολή κυρώσεων και αναδρομικών χρεώσεων

 

Αγαπητοί δημότες,

 

σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί ο Ν.4647/19 (ΦΕΚ 204/16.12.2019), με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και στη παρ. 2 του άρθρου 51 του οποίου αναφέρεται ότι : «2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.» 

 

Επομένως σύμφωνα με το νόμο αλλά και την σχετική αιτιολογική έκθεση αυτού, η ρύθμιση αυτή καλύπτει όλες τις περιπτώσεις ακινήτων (κτίσματα – οικόπεδα) ηλεκτροδοτούμενων ή μη που είτε είχαν δηλωθεί ελλιπώς (ανακριβής δήλωση), είτε δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στο δήμο μας (αρχική δήλωση).

 

Καλείστε λοιπόν να εκμεταλλευτείτε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχει ως διορία την 31.3.2020, με την οποία ουσιαστικά τακτοποιείτε τις τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησίας σας με τον Δήμο.

 

Παρακαλείσθε, πριν προσέλθετε στις υπηρεσίες του δήμου, για να υποβάλλετε τη σχετική δήλωση, να επικοινωνήσετε με το τμήμα δημοτικών προσόδων, στα τηλ. 2105537261 και 2105537245, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν.

 

                                                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                         ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ